Arbetsmiljöpärm

Arbetsmiljöpärm

Vi på Tornedals Arbetsmiljö AB kan hjälpa er med ert Systematiska Arbetsmiljöarbete. Det vi kommer att behandla i denna pärm är det som är viktigast i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Pärmen är tänkt som en lathund för företaget så att man lätt kan få struktur på arbetet med att förebygga ohälsa, olyckor och tillbud.
I pärmen kommer Ni att hitta det som bland annat beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete och vi har fokuserat på det viktigaste såsom:

 • Policyer
 • Uppgiftsfördelning
 • Riskbedömning/skyddsronder
 • Rutiner
 • Olyckor, tillbud och ohälsa
 • Instruktioner/regler
 • Kemikalier/farobeteckning/riskfraser
 • Utbildnings- och handlingsplan
 • Förebyggande hälsovård
 • Uppföljning

Vid behov så står Tornedals Arbetsmiljö AB alltid till tjänst med konsultation men också med fysiskt arbete såsom hjälp med riskbedömningar, incidentutredningar etc.

Kontaktuppgifter till Tornedals Arbetsmiljö AB:

Pierre Tornedal, tfn: 073-039 36 14, e-mail: pierre.tornedal@tornedals.se
Stefan Arkström, tfn: 070-560 55 05, e-mail: arkstromstefan@gmail.com

Övriga viktiga kontaktuppgifter:

Arbetsmiljöverket:
Nummer till Arbetsmiljöverkets växel, 010-730 90 00
Jourtelefon till Arbetsmiljöverket, 08-737 15 55
E-mail till Arbetsmiljöverket: arbetsmiljoverket@av.se


Vad är Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

I Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete, 2§ definieras Systematiskt Arbetsmiljöarbete på följande sätt:

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

Kommentar till 2§:

Begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete:
De gäller också vid distansarbete, till exempel när arbetstagaren utför arbete i sitt eget hem. Arbetsmiljöarbetet behöver bedrivas både under löpande drift och vid förändringar, exempelvis omorganisationer och nybyggnad och när nya arbets- och produktionsmetoder skall införas.
Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte begränsas till arbetsmiljön för huvuddelen av arbetstagarna utan även omfattar förhållanden som kanske bara berör en eller några få.

I § 3 anges att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå i den dagliga verksamheten.

Alla förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön
”Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön”.

Ansvarsfördelning och samverkan

 • Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten och måste göra allt för att inte någon ska skadas eller drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Detta görs genom att arbetsmiljön regelbundet undersöks systematiskt. Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.
 • Det är väsentligt att arbetsgivaren, arbetstagarna, skyddsombuden tillsammans avgör hur man skall samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ofta praktiskt att utveckla de former för samarbete som redan finns, till exempel arbetsplatsträffar, projekt- och samverkansgrupper och skyddskommittémöten.
 • Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön. Samverkan är dock i praktiken en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.
 • De arbetsmiljöregler och policys som arbetsgivaren har satt upp och informerat om, är arbetstagaren skyldig att följa.
  Arbetstagaren skall också beredas tillfälle att delta i arbetsmiljöarbetet genom att ha en vilja att rapportera olyckor, tillbud eller andra arbetsmiljörisker till skyddsombud eller någon annan på företaget som handhar dessa frågor.
 • På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses.
 • När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

För att få till ett sunt arbetsmiljöarbete så är det viktigt att varje medarbetare anser att arbetsmiljön ska vara en självklar del av arbetet.
Detta uppnås genom att samverkan råder inom företaget och genom att man alltid tar hänsyn till arbetsmiljöaspekten i all planering och styrning i verksamheten.